RAI gebruik in Nederland

RAI wordt door vele experts als de ‘gouden standaard’ beschouwd voor integrale patiëntbeoordeling. In vele regio’s en landen hebben gezondheidsautoriteiten RAI omarmd om de kwaliteit en veiligheid van zorg op een hoog niveau te brengen. In Nederland laten de autoriteiten en verzekeraars partijen in het veld zelf een keuze voor een kwaliteitssysteem maken.

Het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zorg Instituut Nederland zijn geporteerd voor RAI. V&VN en verzekeraars beschouwen RAI als deugdelijk classificatiesysteem. De kaderhuisartsen ouderen (LAEGO) van het Nederlands Huisartsen Genootschap zien RAI als geschikt instrument voor de ouderenzorg in de eerste lijn. Eerste Lijn Amsterdam noemt RAI voor huisartspraktijken die willen starten met ouderenzorg.

Tot nu toe is de meeste ervaring opgedaan met het gebruik van RAI bij kwetsbare ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen, personen met gestructureerde ouderenzorg door de huisarts, en personen met thuiszorg. Verder zijn er pilots gedaan in de forensische psychiatrie en bij dak- en thuislozen. Ook zijn er grote pilots gedaan met de kwaliteit van leven instrument.

Vijf grote zorgorganisaties maken structureel gebruik van interRAI voor hun zorg rond kwetsbare ouderen, twee zorgorganisaties staan in de startblokken. In het vervolg op het transitieproject van VUmc in Amsterdam en WestFriesland wordt RAI in samenwerking met VGZ nu breed ingezet in de ouderenzorg in West-Friesland.

De ervaringen met RAI zijn positief: de kwaliteit en veiligheid neemt aantoonbaar toe. Patiënten voelen zich gehoord, verpleegkundigen & verzorgenden voelen zich in hun rol versterkt, huisartsen worden ontlast.