Acute Care (AC) en Postacute care (PAC)

Achtergrond

Het Acute Care beoordelingssysteem, of InterRAI AC, was ontwikkeld om ouderen en mensen met een lichamelijke beperking te identificeren die zorg ontvangen in een ziekenhuis met aandoeningen die baat zouden hebben bij uitgebreide multidisciplinaire specialistische evaluatie. Het InterRAI AC, beschikbaar sinds 2006, omvat een groot aantal klinische domeinen. Beoordeling wordt uitgevoerd op twee zorgmomenten. Binnen 48 uur na opname in het ziekenhuis, wordt de de status van voor opname en die van net na opname vastgesteld. Een tweede beoordeling wordt gedaan in de laatste 24-48 uur van de opname vlak voor ontslag, om eventuele overgebleven problemen, die vervolg nodig hebben, te identificeren. Tussendoor kunnen ook extra beoordelingen worden gedaan indien er een snelle verandering van de klinische status optreedt.

Het is ook gebleken dat het systeem goed toegepast kan worden als een systeem dat geriatrische consulten ondersteunt. In deze situatie wordt er een enkele beoordeling gedaan, die de status van de cliënt vastlegt van voor de ziekte en daarna.

De InterRAI Post Acute Care (PAC) is ontworpen om de zorg te ondersteunen in revalidatie of gespecialiseerde geriatrische instellingen (verpleeghuizen of afdeling geriatrie in een ziekenhuis). Het is beschikbaar als stand-alone systeem of als supplement bij de AC. Wanneer de InterRAI AC is ingevuld in de acute fase van de zorg  en een client wordt daarna gerevalideerd, dan kan het PAC supplement gebruikt worden. Dat heeft het voordeel dat een hoop items uit de AC weggelaten kunnen worden en het verhoogt de coördinatie van zorg door de verschillende situaties heen. Omdat het karakter van de zorg verandert, heeft InterRAI een aparte set van beoordelingen en zorgplanningstools ontwikkeld voor de revalidatiefase, alsmede extra kwaliteitsindicatoren.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit ouderen of cliënten met een lichamelijke beperking die terecht zijn gekomen in het ziekenhuis voor acute hulp. Het kan gebruikt worden in revalidatie, geriatrische afdelingen, algemene zorg en chirurgische afdelingen.

Gebruik

Routinematig gebruik van InterRAI AC kan helpen bij het plannen van zorg gedurende ziekenhuisopnames, in de triage van acute opnames en het faciliteren van planning en follow-up in de fase na ontslag. Een sterke eigenschap van het instrument is dat het in staat is onderscheid te maken tussen de staat van functioneren van voor de opname en daarna. Dit maakt het mogelijk om precieze prognoses te maken voor het plannen van revalidatie en zorg in het traject na ontslag.

InterRAI AC maakt gebruik van screeners voor delier, dementie, depressie en ondervoeding. Het bevat een reeks aan meetschalen die snelle beoordeling van de ernst of de afhankelijkheid mogelijk maken in de volgende domeinen; cognitie, communicatie, persoonlijke- en instrumentele ADL en pijn. Er zijn ingebouwde risico-indicatoren voor vallen, delier, functionele achteruitgang en doorligwonden. Het instrument neemt zo de taken waar van een reeks aan instrumenten, waardoor de administratieve rompslomp verminderd wordt.

De Hospital Mini-Suite

Om een repeterende reeks van beoordelingen bij met name de geriatrische cliënt mogelijk te maken gedurende SEHopname, ziekenhuisopname, revalidatie en terugkeer naar huis mogelijk te maken is er een serie kleine screeners ontwikkeld; InterRAI Emergency screener, InterRAI AC, InterRAI PAC en InterRAI HC. InterRAI is bezig deze instrumenten samen te voegen tot een Hospital suite.